Sử dụng mẫu Email cho Email Marketing


iMailAZ có thư viện mẫu email, chúng tôi đã thêm một vài mẫu mã nguồn mở mà bạn có thể sử dụng miễn phí bên trong các chiến dịch email của mình.
Bạn có thể kiểm tra thư viện mẫu email bên trong trang tổng quan iMailAZ của bạn trong Mẫu thư điện tử > Bộ Sưu Tập.
Từ Bộ Sưu Tập , bạn có thể nhập các mẫu email bạn chọn trong thư viện mẫu của riêng bạn và sau đó, sử dụng nó trong chiến dịch email của bạn.

 
Hơn nữa, bạn cũng có thể tải xuống một số mẫu email miễn phí sau: Ngoài các mẫu email miễn phí được đề cập ở trên, bạn cũng có thể tạo email từ các trình chỉnh sửa kéo và thả bên ngoài sau:
  • Stamplia - Đăng ký và nhận 5 mẫu miễn phí với trình chỉnh sửa kéo và thả
  • Beefree kéo và thả email biên tập phản ứng nhanh
  • edmDesigner
Lưu ý:  Khi bạn đang xây dựng mẫu email tại trình chỉnh sửa bên ngoài, trước tiên bạn nên xuất mẫu email bằng tệp .zip và sau đó nhập chúng vào thư viện Mẫu EasySendy Pro trước khi bắt đầu sử dụng mẫu đó trong chiến dịch email. Trong khi nhập mẫu email, hãy làm theo hướng dẫn này .
Bạn cũng có thể đặt hàng Mẫu email cao cấp từ Thị trường Themeforest .