Cách thêm liên kết hủy đăng ký trong mẫu email


Trong khi thiết kế mẫu email bên trong trình soạn thảo email của iMailAZ, bạn có thể dễ dàng thêm thẻ hủy đăng ký trên văn bản nơi bạn cần tạo liên kết để hủy đăng ký.
Trong trình soạn thảo mẫu email, hãy chọn văn bản bạn cần thêm liên kết, sau đó nhấp vào nút thêm siêu liên kết và sau đó thêm [UNSUBSCRIBE_URL] vào trường http://. Cuối cùng, chọn "những người khác" từ trình đơn thả xuống và nhấp vào ok để lưu cài đặt.
Thẻ này [UNSUBSCRIBE_URL] sẽ tự động chuyển thành liên kết cho những người đăng ký sẽ nhận được email.
Bạn có thể làm theo quy trình này:
easysendy-pro-adding-unsubscribelink